Raiddokas Dino "Sarek"
22_sarek_ut_17.jpg
Stockholm/Kista 2009-04-12: Chkl-1, CK, Bhkl-1, CACIB, BIR.
Domare: Lennart Edfors